ติววิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สอนสด เรียนตัวต่อตัว

ติววิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สอนสด เรียนตัวต่อตัว

ติววิทยาศาสตร์ ติวออนไลน์ ได้รวมติวเตอร์ที่มีความรู้มาช่วยสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา มัธยมต้น วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เรียนทางออนไลน์ได้เลย

ติววิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์

สำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์ เราเปิด ติววิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 • วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  • หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
  • สารในชีวิตประจำวัน
  • สารละลาย
  • แรงและการเคลื่อนที่
  • งานและพลังงาน
  • บรรยากาศ
  • ชีวิตสัตว์
  • ร่างกายของเรา
  • ธาตุและสารประกอบ
  • สารและการเปลี่ยนแปลง
  • แสง
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง
  • ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  • ระบบนิเวศ
  • พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  • ไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • เอกภพ
 • วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา

องค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ ด้าน

วิทยาศาสตร์ มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก นำไปใช้อธิบายได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักฟิสิกส์จะบอกได้ว่ารถจักรยานมีหลักการทำงานอย่างไร นักชีวะวิทยาอธิบายเรื่องการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเพาะปลูก นอกจากนั้นแล้วยังนำไปใช้ได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความงาม การแพทย์  การกีฬา การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น

หากจะกล่าวถึงในแง่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นถึงความสำคัญของวิชานี้ในการนำความรู้พื้นฐานไปใช้กับชีวิตจริงโดยเฉพาะเยาวชนเพราะช่วงวัยรุ่นสนใจในเรื่องความสวยงามของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวพรรณ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและร่างกาย ฯลฯ นอกจากนั้นในปัจจุบันมีข่าวอยู่มากมายเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ไม่ได้คุณภาพส่งผลเสียและอาจอันตรายถึงชีวิต จึงกำหนดให้มีวิชาวิทยาศาสตร์กับความงามเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้จากชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ รู้จักวิเคราะห์เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย

ทางด้านการแพทย์ก็ได้การนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการรักษา การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการวินิจฉัยโรค พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์โดยอาศัยวิศวกรรมเป็นหลัก อีกทั้งผลิตยาให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

วิทยาศาสตร์การกีฬา ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มุ่งศึกษาและพัฒนาโดยอาศัยศาสตร์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น  ชีวกลศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เป็นต้น  เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ส่งเสริมในสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือจะเป็นการยกระดับการกีฬาในประเทศไทยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ถึงขีดสุดเพื่อให้ถึงชัยชนะที่ตั้งเป้าหมายไว้นักกีฬาต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

การใช้ชีวิตประจำวันในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ล้วนมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง การตามเรียนรู้อยู่เสมอและก้าวทันโลกทันเหตุการณ์จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการ สุขภาพอานามัยหรือการดำรงชีวิต ยกตัวอย่างเช่น เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลืองเพราะรู้ว่ามีคุณค่าทางโปรตีนสูงมากหรือการใช้น้ำมะนาวกำจัดคราบไขมันที่ติดอยู่บนผ้าได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นว่าวิชานี้มีความสำคัญ ดังนั้น Sorndee.com เว็บไซต์ติวออนไลน์ จึงเปิด ติววิทยาศาสตร์ ให้น้องๆ ที่สนใจได้เรียนกับติวเตอร์ที่เก่งได้เลย เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

อยากติวอะไร ?

หรือ สอบถามติวเตอร์แต่ละท่านได้เลย