นายกุนที ประเสริฐสงค์

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
พี่เป็นคนมีบุคลิคร่าเริง ใจเย็น คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูสอนระดับมัธยมจึงทำให้ผมซึมซับรักการสอนเด็ก ผมรับงานสอนพิเศษเป็นรายได้เสริมมาโดยตลอดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยวิชาที่ถนัดคือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย วิทยาศาสตร์มัธยมต้น ฟิสิกข์ ซึ่งการวางรากฐานที่ถูกต้องในวิชาคำนวณเป็นสิ่งที่สำคัญ

เกี่ยวกับติวเตอร์

สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อด้วง สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมด้วยเกรด 3.60 ของโรงเรียนประจำจังหวัดโดยได้รับคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์เกรด 4 โดยตลอด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสายวิศวกรรม พี่รับงานสอนพิเศษเป็นรายได้เสริมมาโดยตลอดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยวิชาที่ถนัดคือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย วิทยาศาสตร์มัธยมต้น มากกว่า 10 ปี ตอนเรียนเข้าใจเลยว่าเริ่มจากพื้นฐานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจก็จะทำให้เราเบื่อไม่สนใจที่จะทำความเข้าใจ ดังนั้นพี่จะเป็นคนที่ทำให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สนุก น้องๆจะรักและอยากวิชาคณิตศาสตร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
คณิตศาสตร์มัธยมต้น
สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม 1
2 ฿500 จองเลย
คณิตศาสตร์มัธยมต้น
สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม 2
2 ฿500 จองเลย
คณิตศาสตร์มัธยมต้น
สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม 3
2 ฿500 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : วิศวกรรมสาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : เทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. : 2544
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ปี พ.ศ. : 2546

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : วิศวกรสุขาภิบาล(ข้าราชการ)
บริษัท : กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. : 2556-ปัจจุบัน
รายละเอียดงานที่ทำ : - วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านวิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรสิ่งแวดล้อม - ศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรสิ่งแวดล้อม - รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรสิ่งแวดล้อม - ควบคุมดูแลและจัดจ้าง ในโครงการต่างๆ - อำนวยการดูแลการใช้ การบำรุงรักษางาน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาวิศวกรรม
ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท : ส.นภา
ปี พ.ศ. : 2550-2554
รายละเอียดงานที่ทำ : - ประมาณราคางานเครื่องกล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำประปา และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นประมูลงาน. - ประสานงานกับทางผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษา, ผุ้ออกแบบ ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ - ดูแลจัดการควบคุมงานเอกสารภายในโครงการ - ควบคุมดูแลการเริ่มเดินระบบผลิตน้ำประปา

ใบประกาศ

หลักสูตร : IELST
สถาบัน : Auckland Gold Star Institute(AGI) นิวซีแลนด์
ปี พ.ศ. : 2554-2555
หลักสูตร : กพ ภาค ก(ปริญญาตรี และปริญญาโท)
สถาบัน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. : 2553
หลักสูตร : การบริหารความเสี่ยงในงานก่อสร้าง
สถาบัน : สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. : 2552
หลักสูตร : Microsoft Project
สถาบัน : I-square Training Center
ปี พ.ศ. : 2548
หลักสูตร : Hinder of Emergency Occurrence for Chemicals and Hazardous Substance: Take Action”
สถาบัน : คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ปี พ.ศ. : 2548
หลักสูตร : ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)”
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. : 2542