ภาวิณี จังพล

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. : 2553
หลักสูตร : การจัดการ
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. : 2556
หลักสูตร : ประกาศนียบัตร(ป.บัณฑิต)
สาขา : วิชาชีพครู
สถาบัน : วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ปี พ.ศ. : 2556

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท : ธนูลักษณ์
ปี พ.ศ. : 2556
รายละเอียดงานที่ทำ : - ศึกษาวิจัย ความต้องการของผู้บริโภค และเทรนด์การตลาด - พัฒนา product เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
บริษัท : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
ปี พ.ศ. : 2558
รายละเอียดงานที่ทำ : - งานสอน วิชาภาษาอังกฤษ - พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน - ออกแบบแผนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - วัดผล ประเมินผล ของผู้เรียนและนำไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนต่อไป - งานจัดการทั่วไป เกี่ยวกับการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
บริษัท : โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
ปี พ.ศ. : 2561
รายละเอียดงานที่ทำ : - งานสอน วิชาภาษาอังกฤษ - พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน - ออกแบบแผนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - วัดผล ประเมินผล ของผู้เรียนและนำไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนต่อไป - งานจัดการทั่วไป เกี่ยวกับการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ตำแหน่ง : งานสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
บริษัท : -
ปี พ.ศ. : 2556-2561
รายละเอียดงานที่ทำ : - งานสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบง่าย เพื่อเพิ่มคะแนนสอบในห้องเรียน - พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน - ออกแบบวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น